کنفرانس بین المللی

کنفرانس بین المللی

اخبار

دیجی مترجم به جمع حامیان کنفرانس پیوست

دیجی مترجم به جمع حامیان کنفرانس پیوست

تخفیف ویژه ثبت نام با ارائه گواهینامه کنفرانس های قبلی

تخفیف ویژه ثبت نام با ارائه گواهینامه کنفرانس های قبلی

محل برگزاری کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی در هزاره سوم

محل برگزاری کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی در هزاره سوم

فراخوان مقاله کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی در هزاره سوم

فراخوان مقاله کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی در هزاره سوم