کنفرانس بین المللی

کنفرانس بین المللی

چاپ مقالات در ژورنال های معتبر ISI

لیست ژورنال های معتبر بعد از برگزاری کنفرانس به اطلاع پژوهشگران خواهد رسید.