کنفرانس بین المللی

کنفرانس بین المللی

مرجع علمی و اطلاع رسانی کنفرانس ها

دبیرخانه اجرایی کنفرانس در نظر دارد پس از برگزاری کنفرانس تمامی مقالات پذیرفته شده و ثبت نام نهایی شده در کنفرانس را در پایگاه مرجع علمی و اطلاع رسانی معتبر Conference.ac نمایه سازی نماید .

تمامی مقالات بعد از برگزاری کنفرانس از طریق این سایت برای عموم قابل مشاهده و دسترس خواهد بود.