کنفرانس بین المللی

کنفرانس بین المللی

تخفیف ویژه ثبت نام با ارائه گواهینامه کنفرانس های قبلی

پژوهشگران محترم که قبل از این در کنفرانس های بین المللی و یا ملی شرکت داشتند با ارسال تصویر گواهینامه مربوطه از طریق پنل کاربری میتوانند از 10درصد تخفیف ویژه ثبت نام برخوردار شوند.